مسابقات دومینوی

کسب مقام دوم مسابقات دومینوی شهرستان دشتستان سال 96

آیناز فکروند

کسب مقام اول سرایش شعر شهرستان دشتستان سال 97

سما نجاره

کسب مقام سوم سنتور شهرستان دشتستان سال 97

گروه تئاتر صحنه ای

کسب مقام سوم تئاتر صحنه ای استان بوشهر سال 97

ثریا نیکنام

کسب مقام اول نقالی شهرستان دشتستان سال 98

آیناز فکروند

کسب مقام اول نقالی استان بوشهر سال 98

ژاله حسن زاده فرد

کسب مقام اول نقالی استان بوشهر سال 98

فرشته باقرزاده

نفر چهارم استان (چالش زنگ سخن) سال 98

آینازفکروند

کسب مقام اول سخنوری شهرستان دشتستان سال 97

گروه نمایش صحنه ای

کسب مقام اول گروه نمایش صحنه ای شهرستان دشتستان 97

فاطمه شهسواری

کسب مقام سوم وبلاگ نویسی شهرستان دشتستان سال 97

آیناز فکروند

چهره برگزیده نقالی جشنواره بین المللی آئینی و سنتی تابستان 98

آیناز فکروند

کسب مقام اول سرایش شعر شهرستان دشتستان سال 98

آیناز فکروند

کسب مقام اول نقالی شهرستان دشتستان سال 98

آیناز فکروند

کسب مقام دوم شعر شهرستان دشتستان سال 98

آینازفکروند

کسب مقام اول نقالی شهرستان دشتستان سال 97

ساره باقرزادگان

کسب مقام دوم عکاسی شهرستان دشتستان 97

آیناز فکروند

کسب مقام اول نقالی استان بوشهر سال 97

گروه سرود

کسب مقام دوم گروه سرود استان بوشهر سال 97

راحیل رجبی

کسب مقام اول داستان نویسی شهرستان دشتستان سال 98

ژاله حسن زاده فرد

کسب مقام اول قصه گویی شهرستان دشتستان سال 98

ژاله حسن زاده فرد

کسب مقام سوم شعر شهرستان دشتستان سال 98

گروه سرود

کسب مقام اول گروه سرود شهرستان دشتستان سال 97

محدثه زلیخایی

کسب مقام سوم نقاشی مدادرنگ شهرستان دشتستان 97

آیناز فکروند

کسب مقام دوم سرایش شعر استان بوشهر سال 97

آیناز فکروند

کسب مقام اول نقالی شهرستان دشتستان سال98

زینب سرداریان

کسب مقام دوم تذهیب شهرستان دشتستان سال 98

آیناز فکروند

کسب مقام اول نقالی استان بوشهر سال 98

فرشته باقرزاده

برگزیده شهرستان(چالش زنگ سخن) سال 98