نیم سال اول

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

پریسا-خواجوی-فرد-300x300

پریسا خواجوی فرد

دهم تجربی 19/62

فاطمه-شیخی

فاطمه شیخی

دهم تجربی 19/18

مهدیه-جابری

مهدیه جابری

دهم انسانی 19/36

مهسا-حسن-زاده

مهسا حسن زاده

دهم تجربی 19/39

ملیکا-حاجیانی

ملیکا حاجیانی

دهم تجربی 19/16

ثریا-نیکنام

ثریا نیکنام

دهم انسانی 19/27

مریم-کشاورز

مریم کشاورز

دهم تجربی 19/31

مریم-اسماعیلی

مریم اسماعیلی

دهم تجربی 18/18

بیتا-تاج

بیتا تاج

دهم انسانی 18/41

حدیث-بلالی

حدیث بلالی

دهم تجربی 19/27

فاطمه-قنبری

فاطمه قنبری

دهم انسانی 19/52

نگین-خدادادی

نگین خدادادی

دهم انسانی 18/17

زهرا-شحنه-زادگان

زهرا شحنه زادگان

یازدهم تجربی 19/90

زهرا-آذرپرا

زهرا آذرپرا

یازدهم تجربی 19/67

پریسا-انصاری

پریسا انصاری

یازدهم تجربی 19/25

فرشته-باقرزاده

فرشته باقرزاده

یازدهم انسانی 19/66

سارا-شجاعی

سارا شجاعی

یازدهم انسانی 18/89

ثریا-بناری

ثریا بناری

یازدهم تجربی 19/87

ملیکا-حاجیانی

نرجس دشتیانه

یازدهم تجربی 19/45

2فاطمه-الهیاری

فاطمه الهیاری

یازدهم تجربی 19/18

راحیل-رجبی

راحیل رجبی

یازدهم انسانی 19/61

مروارید-جمالی

مروارید جمالی

یازدهم انسانی 18/57

زینب-سرداریان

زینب سرداریان

یازدهم تجربی 19/80

فاطمه-متوسلی

فاطمه متوسلی

یازدهم تجربی 19/32

شیدا-حیدری

شیدا حیدری

یازدهم تجربی 18/31

ستاره-دشتیان

ستاره دشتیان

یازدهم انسانی 19/27

پرستو-فریدی

پرستو فریدی

یازدهم انسانی 18/01

آیناز-فکروند

آیناز فکروند

یازدهم تجربی 19/87

حمیده-دانش-پژوه

حمیده دانش پژوه

یازدهم تجربی 19/29

الناز-یگانه-پرست

الناز یگانه پرست

یازدهم تجربی 18/11

یاسمن-پروانه

یاسمن پروانه

یازدهم انسانی 19/05

سارا-محمدی

سارا محمدی

دوازدهم تجربی 19/50

کمالیان

سوده کمالیان

دوازدهم انسانی

آیسودا-تنگستانی

آیسودا تنگستانی

دوازدهم انسانی

نیایش-برنس

نیایش برنس

دوازدهم ریاضی

نیم سال دوم

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

فاطمه-قنبری

فاطمه قنبری

دهم انسانی 19/52

نگین-خدادادی

نگین خدادادی

دهم انسانی 18/17

مهدیه-جابری

مهدیه جابری

دهم انسانی 19/36

ثریا-نیکنام

ثریا نیکنام

دهم انسانی 19/27

بیتا-تاج

بیتا تاج

دهم انسانی 18/41

فرشته-باقرزاده

فرشته باقرزاده

یازدهم انسانی 19/66

سارا-شجاعی

سارا شجاعی

یازدهم انسانی 18/89

راحیل-رجبی

راحیل رجبی

یازدهم انسانی 19/61

مروارید-جمالی

مروارید جمالی

یازدهم انسانی 18/57

ستاره-دشتیان

ستاره دشتیان

یازدهم انسانی 19/27

پرستو-فریدی

پرستو فریدی

یازدهم انسانی 18/01

یاسمن-پروانه

یاسمن پروانه

یازدهم انسانی 19/05

-