رشته انسانی

اقتصاد

تاریخ

جامعه

دینی

ریاضی و آمار

عربی

علوم و فنون ادبی

منطق

رشته تجربی

دینی

ریاضی

زیست

شیمی

عربی

فیزیک

دروس مشترک

جغرافیا

زبان انگلیسی

فارسی