رشته انسانی

تاریخ

جامعه شناسی

جغرافیا

دینی

روانشناسی

ریاضی

علوم و فنون

عربی

فلسفه

رشته تجربی
دروس مشترک