آقای علی کرمی نژاد

دبیر ریاضی

ليسانس ریاضی محض
سرگروه ریاضی متوسطه اول
مدرس ریاضی متوسطه اول و دوم
مدرس خانه ریاضی برازجان
مدرس ریاضی مقدماتی المپیاد
مدرس ریاضی کنکور
فعالیت های بسیار موفق در قالب کنفرانس های ریاضی کشوری و استانی، لیگ ریاضی، آزمون مهندس حریری و…