خانم مریم رضایی مطلق

دبیر فارسی و علوم و فنون ادبی

سوابق تحصیلی

  • کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی آزاد بوشهر

افتخارات

  • معلم نمونه شهرستان سال ۹۷
  • داور برگزار ی دومین چالش سخنرانی
  • برگزیده مسابقه تفسیر سوره مبارکه نور
  • مقام اول شهرستان و استان نقالی
  • مقام اول شهرستان همایش تگین مهربونی(روان خوانی)
  • مقام دوم شهرستان پژوهش سرا مرمرشک (داستان خوانی)
  • مقام اول داستان نویسی شهرستانی
  • مقام اول نمایشنامه خوانی ۹۸
  • برگزیده اولین چالش زنگ سخن ۹۸

تماس با ما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *